Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SkinFix en een cliënt waarop SkinFix deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen SkinFix

SkinFix zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SkinFix zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt/contactpersoon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan SkinFix melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SkinFix het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling(en) aan de client berekenen met een minimum van € 25,– per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden in rekening gebracht op basis van de dan geldende verkoopprijs. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag SkinFix de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan SkinFix de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

SkinFix moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.

4. Betaling

SkinFix vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Slechts na overleg met de schoonheidsspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 14 dagen.

Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt SkinFix de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft SkinFix de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet SkinFix vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

SkinFix neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
SkinFix behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie privacyverklaring)

SkinFix zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

SkinFix is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

SkinFix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

SkinFix is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

SkinFix geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Wanneer de cliënt niet tevreden is over de bij SkinFix gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van het schoonheidsinstituut doch binnen een week (7 dagen).
9. Beschadiging & diefstal

SkinFix heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

SkinFix meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SkinFix en de behandelende schoonheidsspecialiste.
SkinFix moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal SkinFix de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Indien SkinFix en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SkinFix het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen SkinFix en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
De website van SkinFix bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

© 2023 SKINFIX / WEBSITE DOOR STORIES TO STAY / TEKSTEN DOOR BEAUTY CLICK